Het programma 'Beter Benutten' heeft tot doel minder files in de drukste delen van Nederland, meer groei op het spoor en beter gebruik van vaarwegen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Multimodaal
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave eerste fase programma Beter Benutten

Het doel van de eerste fase van het programma Beter Benutten is circa 20% minder congestie bereiken in de spits op specifieke corridors in de drukste gebieden van het land, groei op het spoor faciliteren en vaarwegen efficiënter gebruiken. Dit ten opzichte van de situatie zonder het programma Beter Benutten (TK 32500 A, nr. 81).

Oplossing

Samen met regionale overheden en het bedrijfs­leven zijn voor twaalf regio’s gebieds­programma’s opgesteld met in totaal 354 maatregelen gericht op fiets, ov, binnenvaart, spoor, weg en intelligente transport­systemen (ITS). Daarnaast kent het programma regio-overstijgende maatregelen, onder meer op het gebied van Decentraal Spoor, ITS en Lean & Green.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit programma draagt bij aan de beleidsdoelstelling bereikbaarheid.

Effect eerste fase programma Beter Benutten

De eerste fase van het programma Beter Benutten heeft geleid tot 19% minder vertraging in de spits op specifieke corridors in de drukste gebieden van het land ten opzichte van een situatie zonder het programma  (bron: Programmaboek Beter Benutten).

Opgave Beter Benutten Vervolg

Het kabinet-Rutte II heeft besloten tot een vervolg­programma van Beter Benutten. Het streven van Beter Benutten Vervolg is een vermindering van de reistijd van deur tot deur in de spits met ten minste 10% op de belangrijkste gesignaleerde knelpunten op de weg in de periode van 2015 tot en met 2017. Dit ten opzichte van de situatie zonder het programma. In de uitvoering van het programma staat de reiziger nadrukkelijk centraal (TK 33750 A, nr. 67).

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
Jaar*BudgetOplevering
MIRT 2013794 eerste faseStart realisatie eerste fase: 2012-2014
MIRT 2014794 eerste faseStart realisatie eerste fase: 2012-2014
MIRT 2015794 eerste fase2012-2015: realisatie eerste fase: merendeel maatregelen wordt in 2014 opgeleverd
MIRT 2016794 eerste fase 300 vervolgprogramma2015-2017: realisatie vervolgprogramma
MIRT 2017794 eerste fase 300 vervolgprogramma2015-2017: realisatie vervolgprogramma
MIRT 2018300 vervolgprogramma2015-2018: realisatie vervolgprogramma
MIRT 2019263 vervolgprogramma2015-2018: realisatie vervolgprogramma
Bron: MIRT Brontabel als csv (585 bytes)
Eerste fase Beter Benutten De uitvoering van de maatregelen geschiedt decentraal. Het ministerie van IenW/programma Beter Benutten heeft geen financieel inzicht in jaarlijkse bestedingen en onderverdeling in projecten per regio.
Omschrijving Eerste fase Beter BenuttenAantal maatregelenTaakstellend budget van rijk en regioGerealiseerd budget tot en met 2015Looptijd
Beter Benutten gebiedspakketten354940n.v.t.2012-2017
1 Aanbodmaatregelen1495242012-2017
2 Vraagmaatregelen1223032012-2017
3 DVM-, ITS-maatregelen831132012-2017
Regio-overstijgende maatregelen392482012-2020
Totaal7471.188
Bron: MIRT Brontabel als csv (398 bytes)

Programmatabel Beter Benutten Vervolg

Het programma Beter Benutten Vervolg omvat momenteel 179 Plannen van Aanpak (bestaande uit ruim 460 maatregelen), onder andere op het gebied van infrastructurele wegaanpassingen, logistiek, fiets, ITS en ov. Bij de keuze en de uitwerking van deze maatregelen is gebruik­gemaakt van de leerervaringen die zijn opgedaan in de eerste fase van Beter Benutten. Zo worden infrastructurele aanpassingen op basis van maatwerk gecombineerd met maatregelen gericht op het vergroten van keuzemogelijkheden voor de reiziger.

In de bijbehorende tabel zijn de 179 Plannen van Aanpak naar zwaartepunt verdeeld in categorieën. Daarbij is het van belang om in ogenschouw te nemen dat het grootste deel van deze 179 Plannen van Aanpak bestaat uit meerdere multimodale deelprojecten die elkaar onderling versterken, bijvoorbeeld een capaciteitsuitbreiding aan een toerit en afrit van een bedrijfsterrein gekoppeld aan de verbetering van de fietsvoorzieningen naar en op het terrein en mobiliteitsafspraken met de werkgever.

Met name de maatregelen in de categorie ‘gebieds- en werkgeversaanpak’ bestaan uit diverse, gecombineerde en op elkaar afgestemde deelprojecten. Veelal zijn hierin ook infrastructurele aanpassingen opgenomen.

In het derde kwartaal van 2018 wordt een eindrapportage van de effectmeting uitgebracht over Beter Benutten Vervolg.

Vervolgprogramma Beter Benutten De uitvoering van de maatregelen geschiedt decentraal. Het ministerie van IenW/programma Beter Benutten heeft geen financieel inzicht in jaarlijkse bestedingen en onderverdeling in projecten per regio.
Aantal maatregelenTaakstellen budget van rijk en regiogerealiseerd budget tot en met 2015looptijd
Plannen van Aanpak Beter Benutten Vervolg179600n.v.t.2014-2018
Infra en vraag fiets40
Infra en vraag weg24
Infra en vraag multimodaal4
Infra en vraag ov , P+R27
Logistiek26
ITS incident management21
Gebieds- en werkgeversaanpak37
Totaal179600
Bron: MIRT Brontabel als csv (394 bytes)
Totaalbedrag beschikbaar De uitvoering van de maatregelen geschiedt decentraal. Het ministerie van IenW/programma Beter Benutten heeft geen financieel inzicht in jaarlijkse bestedingen en onderverdeling in projecten per regio.
Bedrag in mln.
Totaal beschikbaar1.788
Juridisch verplichtn.v.t *
Bron: MIRT Brontabel als csv (72 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenXX
MIRT fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinancienX
Politiek,Bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Dit programma is nieuw opgenomen in het MIRT.

2019: De eerste fase is afgerond. Het restant van het beschikbaar gestelde budget voor de eerste fase van het programma Beter Benutten wordt naar rato verdeeld over de modaliteiten die destijds hebben bijgedragen aan het programma.

Hoort bij