Het programma 'Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag' verbetert de bereikbaarheid over de weg en (waar mogelijk) de economische kansen in de regio Rotterdam-Den Haag.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Fase: Programma

Aanleiding en doel

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2011 is gebleken dat op termijn bereikbaarheidsknelpunten zullen optreden in de regio Rotterdam-Den Haag, zelfs in het lage economische groeiscenario. Ook na realisatie van drie nieuwe verbindingen in het gebied: A4 Delft-Schiedam, A16 Rotterdam en de A24 Blankenburgverbinding.

Het MIRT Onderzoek is afgerond in de zomer van 2017 en vervolgens is de kwartiermakersfase van de programma-aanpak gestart. Het programma werkt volgens de nieuwe aanpak van de bereikbaarheidsopgaven.

De nieuwe aanpak betekent dat bereikbaarheidsopgaven, waar dit relevant is, worden opgepakt in samenhang met de ruimtelijke opgaven in het gebied en met duurzaamheid. Er wordt breed gekeken naar mogelijke oplossingen (niet alleen naar infrastructuur), en naar mogelijkheden voor rijk, regio en bedrijfsleven om hierbij op te trekken in een gelijkwaardige samenwerking.

Opbouw van het programma

Dit programma is door een besluit van het BO MIRT van 15 maart 2018 gestart. Onderdeel van het programma zijn twee pre-verkenningen (Oeververbindingen regio Rotterdam en Schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst).

Verder wordt er gewerkt aan drie gebiedsuitwerking: Voorne-Putten, Zoetermeer – Rotterdam – Den Haag en de Ruimtelijk Logistieke invulling Greenport 3.0 Westland. Tot slot wordt in de Werkplaats Metropolitaan OV, Ruimte en Duurzaamheid een integrale strategie van ruimtelijk-economische intensivering en versterking van het ov ontworpen.

Betrokken partijen

Het bereikbaarheidsprogramma is een samenwerking tussen het rijk, de provincie Zuid-Holland en de metropoolregio Den Haag-Rotterdam en de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

MIRT-projecten onder dit programma

Onder dit programma vallen nog geen formele MIRT Onderzoeken, MIRT-verkenningen, planuitwerkingen of realisatieprojecten.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenXXXXX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2016: De planning van de kwartiermakersfase MIRT Onderzoek is vastgesteld.

2017: De kwartiermakersfase MIRT Onderzoek  is afgerond en de gecombineerde analyse- en oplossingsrichtingfase is gestart.

2018: De kwartiermakersfase van het gebiedsgerichte Programma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag is gestart. Het MIRT Onderzoek is in de zomer van 2017 afgerond.

2019: Het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma is van start gegaan.