Het project 'Bereikbaarheid Deil - Den Bosch' verbetert de bereikbaarheid over de weg van de regio Deil - Den Bosch.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

De A2 kent op en tussen de knooppunten Deil en Vught nu al problemen met doorstroming. Op nationaal niveau is dit wegvak een grote bottleneck. Verkeersprognoses die uitgaan van toekomstige ontwikkelingen in de economie, demografie, gebiedsontwikkeling en aanpassingen in het netwerk laten een autonome groei van het verkeer zien. Hierbij nemen fileproblemen op dit traject in de toekomst nog verder toe, met negatieve netwerkeffecten en daarmee gepaard gaande economische schade tot gevolg.

Oplossing

In de MIRT-Verkenning zullen diverse alternatieven worden onderzocht voor de uitbreiding en ontvlechting van de A2. Daarnaast zullen er ook alternatieven worden onderzocht waarbij er geen of minimale infrastructurele maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld het pakket aan quickwins dat voor de korte termijn is geformuleerd en Smart Mobility oplossingen.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan het verkorten van de reistijd en de betrouwbaarheid op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Zodoende levert het project een bijdrage aan de economische ontwikkeling op drie niveaus: nationaal, regionaal en lokaal.

Financiën

In het MIRT is € 436,6 mln gereserveerd voor structurele verbreding van dit deel van de A2 (75% van de globaal geraamde kosten van € 570 mln).

Het ministerie van IenW heeft tevens € 20,2 mln (inclusief btw) gereserveerd voor korte termijnmaatregelen (onderzoek en realisatie van de quick wins en nader onderzoek naar de oplossingsrichtingen voor de (middel)lange termijn). De regionale partners reserveren hiervoor € 27,6 mln (exclusief btw).

Planning

  • 2018: start verkenning
  • 2020: voorkeursbeslissing
  • 2021 - 2024: Tracébesluit
  • 2025 - 2030: realisatie

Betrokken partijen

De verkenning wordt uitgevoerd onder leiding van het ministerie van IenW, in nauwe samenwerking met de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de gemeente ’s–Hertogenbosch en de Regio Rivierenland.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
OpgaveX
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2019: Het project is overgegaan naar de Verkenningsfase.

Hoort bij