Het project 'N33 Zuidbroek - Appingedam' verbetert de regionale bereikbaarheid van de Eemsdelta en draagt bij aan een beter leefbare regio.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

De Eemsdelta/Energyport is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) benoemd als stedelijke regio met een concentratie van topsectoren. De Eemshaven en Delfzijl zijn havens van nationaal belang. De regionale ambitie is dat zich meer bedrijven in deze regio vestigen. Hierdoor is een goede bereikbaarheid voor deze bedrijvenlocaties van groot belang en daarom is een robuuste infrastructuur gewenst.

Oplossing

Eind 2014 is de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek opengesteld, inclusief een klaverblad op de kruising met de A7. De bereikbaarheid van de Eemsdelta wordt verbeterd door ook de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam te verdubbelen naar 2x2 rijstroken.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan verbetering van de regionale bereikbaarheid van en naar de Eemsdelta, de verbetering van de leefbaarheid in de regio en de verbetering van de verkeersveiligheid op de N33 tussen Assen en Appingedam.

Planning

  • 2017: voorkeursalternatief
  • 2018: Ontwerp-Tracébesluit
  • 2019: Tracébesluit
  • 2019: start realisatie
  • 2021-2023: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 99 mln (inclusief bijdrage regio € 88 mln). Artikel IF 12.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2017962021-2023
MIRT 2018972021-2023
MIRT 2019992021-2023
Bron: MIRT Brontabel als csv (107 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil3
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)3
Brontabel als csv (76 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In februari 2015 is de bestuursovereenkomst tussen rijk en regio getekend. Vervolgens is in augustus 2015 de startbeslissing genomen. Begin 2016 is de notitie over reikwijdte en detailniveau gepubliceerd en besproken met het bestuurlijk duo in de regio. De ingediende zienswijzen zijn verwerkt in een nota van antwoord en gecommuniceerd met de betrokken indieners.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningXX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2018: Omdat de aanbesteding van de planuitwerking is vertraagd, wordt ook het Tracébesluit later vastgesteld.

2019: Er is vertraging opgetreden omdat het omgevingsproces meer tijd vergt en de besluitvorming van het voorkeursalternatief is vertraagd door verwerking van het advies van de Commissie voor de m.e.r. Het later vaststellen van het Tracébesluit werkt door in de mijlpalen start realisatie en openstelling.

Hoort bij