Het project 'A1 Apeldoorn-Azelo' verbetert de doorstroming van verkeer door wegverbreding op de A1 Apeldoorn-Azelo.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De bereikbaarheid van de A1-zone (het wegennetwerk en de A1 tussen Apeldoorn en Azelo als onderdeel hiervan) is vanuit regionaal en (inter)nationaal perspectief van belang voor de economische ontwikkeling. De bereikbaarheid voldoet op het traject A1 Apeldoorn-Azelo niet aan de streefwaarden in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).

Oplossing

Het traject A1 Apeldoorn-Azelo wordt verbreed met één rijstrook. Bij Deventer wordt gebruikgemaakt van de bestaande brug. Het oostelijk deel van het traject wordt verbreed in de middenberm. Grofweg ontstaan in de nieuwe situatie 2x4 rijstroken op het westelijke deel en 2x3 rijstroken op het oostelijke deel. De regio stelt aanvullende middelen beschikbaar voor inpassing.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan de beleidsdoelstelling om de economische ontwikkeling te stimuleren en om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren op het hoofdwegennet.

Planning

Met het aanbod van de regio om een deel van het traject voor te financieren, wordt het project gefaseerd uitgevoerd.

  • 2017: Ontwerp-Tracébesluit
  • 2018: Tracébesluit
  • 2018: start onderhoud in 2018, start verbreding in 2019 realisatie fase 1 (Twello-Deventer en Deventer-Oost-Rijssen)
  • 2020-2022: openstelling fase 1
  • 2024: start realisatie fase 2 (Apeldoorn-Twello, Deventer-Deventer-Oost en Rijssen-Azelo)
  • 2026-2028: openstelling fase 2

Financiën

Taakstellend budget: € 440 mln (inclusief bijdrage regio: € 120 mln).
Daarnaast financiert de regio een bedrag van € 29 mln voor. Artikel IF 12.03.02. Het budget is exclusief reservering vanwege het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van € 0,7 mln.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2015420Fase 1 2019-2021 en Fase 2 2026-2028
MIRT 2016421Fase 1 2019-2021 en Fase 2 2026-2028
MIRT 2017424Fase 1 2020-2022 en Fase 2 2026-2028
MIRT 2018429Fase 1 2020-2022 en Fase 2 2026-2028
MIRT 2019440Fase 1 2020-2022 en Fase 2 2026-2028
Bron: MIRT Brontabel als csv (295 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil20
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)14
Brontabel als csv (78 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Vanuit de regio zijn de provincies Overijssel en Gelderland, de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, de regio Twente en de gemeenten die binnen de A1-zone liggen betrokken. Rijk en regio hebben gewerkt aan de verkenning A1-zone waarin een verkenning naar een capaciteitsuitbreiding van de A1 is geïntegreerd. Op basis van de uitkomsten van deze gezamenlijke MIRT-verkenning is er overeenstemming bereikt over het gewenste ruimtelijke concept en over de wijze waarop de capaciteitsuitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo op termijn kan plaatsvinden. In oktober 2013 is dit vastgelegd in de bestuursovereenkomst tussen het rijk en de regio (provincie Overijssel, provincie Gelderland, regio Twente en de Stedendriehoek). In juni 2018 is het Tracébesluit vastgesteld. Met het vaststellen van het TB is de planuitwerking van dit project afgerond.

Uitvoering

Fase 1 van het project (Twello-Deventer en Deventer-Oost-Rijssen) is in april 2018 gegund met een Design & Construct-contract (D&C). De start van onderhoudswerkzaamheden is in 2018 voorzien, aanlegwerkzaamheden starten in 2019. Fase 2 wordt separaat op de markt gezet.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseXX
Opgave
OplossingX
PlanningXXX
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijkXX
Bron: MIRT Brontabel als csv (184 bytes)

Toelichtingen op de wijzigingen

2015: De minister heeft in het najaar 2013 het voorkeursalternatief vastgesteld. Het project is daarmee overgegaan naar de planuitwerkingsfase. De bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst en tevens is het taakstellend budget vastgesteld.

2017: Uit efficiencyoverwegingen is een klein deel van de scope van het project A1 Apeldoorn-Zuid–Beekbergen, met bijbehorend budget van € 2,4 ln overgeheveld naar het project A1 Apeldoorn-Azelo. De Tracewetprocedure en daarmee de start van de realisatie is vertraagd door een juridische procedure rond de aanbesteding van ingenieursdiensten voor de planuitwerking.

2018: De planning is aangepast door de overstap naar een ander verkeersmodel (NRM 2016). Dit heeft geen gevolgen voor de openstelling van het project.

2019: Het budget is toegenomen als gevolg van extra bijdragen van derden voor (€ 4,7 mln) en indexering (€ 6,5 mln)

Hoort bij