Het project 'Vervolg Anders benutten' gaat de mogelijkheden na van bovenlokale voorzieningen voor inwoners van de krimpgebieden.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord-Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

Het doel van het MIRT Onderzoek is vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om te zorgen dat de inwoners van de krimpgebieden gebruik kunnen blijven maken van de bovenlokale voorzieningen. Passend binnen het living lab-gedachtegoed is aan de hand van pilots en experimenten onderzocht welke oplossingen potentie bieden voor betaalbare, innovatieve en duurzaam inzetbare vormen van bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen. Het MIRT Onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd. De belangrijkste conclusies zijn:

  1.  Dataplatforms en instrumenten als een mobiliteitscentrale zijn van groot belang in het vraagstuk waarbij wordt gedacht vanuit de reiziger en niet vanuit het vervoersaanbod.
  2.  Er zijn in beperkte mate knelpunten rondom wet- en regelgeving.
  3.  Er zijn knelpunten vanwege verkokering van budgetten en ‘schotten’ tussen regelingen.
  4.  De pilots bevestigen de urgentie tot (systeem)veranderingen in het ov en het bijzonder vervoer.

In het MIRT Onderzoek zijn de eerste stappen gezet naar het ontwikkelen van een Informatieplatform doelgroepenvervoer/openbaar vervoer. De eerste stap was een gezamenlijke aanbesteding van het doelgroepenvervoer en het kleinschalig ov door Publiek Vervoer Groningen Drenthe per 1 januari 2018. Daarmee verdwijnen concessiegrenzen en kunnen slimmere combinaties gemaakt worden met het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de Participatiewet en de Jeugdwet, de hubtaxi en lokale initiatieven zoals de buurtbus. Onderdeel van het gezamenlijke bestek is dat vervoerders verplicht zijn data aan te leveren volgens een vooraf geformuleerd format. Het doel is dat alle stakeholders dezelfde datataal gaan spreken, waardoor mogelijkheden ontstaan voor doorontwikkeling van bijvoorbeeld apps, mobiliteitsservice en planningstools waarbij de reiziger centraal staat, zodat de reiziger eenvoudig een reis kan plannen boeken en betalen. Het Dataplatform Publiek Vervoer is een van de zeven landelijk opschaalbare regionale pilots in het kader van Mobility as a Service (MaaS) om ervaring met MaaS op te doen.

De ambitie is om in het vervolg Anders Benutten een beperkt aantal pilots en experimenten te volgen en te begeleiden die kansrijke aanknopings­punten bieden en die kunnen leiden tot een geleidelijke transitie in mobiliteit en de beschikbaarheid van voorzieningen.

Planning

  • 2015: start MIRT Onderzoek
  • 2017: start website www.Andersbenutten.nl en besluitvorming afronden MIRT Onderzoek
  • 2018: besluitvorming vervolg Anders Benutten     

Betrokken partijen

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het ministerie van IenW zijn gezamenlijk opdrachtgever. Het onderzoek wordt namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) getrokken door de provincie Drenthe.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenXX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2016: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij