Het project Amsterdam CS, fietsenstalling' vergroot het aantal en verbetert de fietsparkeerplaatsen bij Amsterdam CS.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Bij station Amsterdam Centraal is er een tekort aan bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen. Bovendien voldoen de bestaande voorzieningen niet aan de kwaliteitseisen van de rijksoverheid.

Oplossing

De fietsparkeervoorzieningen worden uitgebreid en verbeterd. In een eerste fase komen er op verschillende plaatsen in totaal 10.000 fiets­parkeerplaatsen bij. Aan de zuidoostzijde wordt de bestaande stalling in het voormalige Postzakkengebouw vernieuwd en uitgebreid, en aan de noordwestkant wordt een nieuwe stalling gerealiseerd met plaats voor in totaal indicatief 3.000 fietsen. De overige (indicatief) 7.000 fietsparkeerplaatsen creëert de gemeente Amsterdam.

De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van een nieuwe fietsenstalling in het kader van het project De Entree. In dit project vernieuwt de gemeente het voorplein aan de voorkant van het station Amsterdam Centraal. De vraag naar fietsparkeerplaatsen blijkt intussen hoger dan oorspronkelijk geraamd. Rijk en regio geven in het kader van actieplan Fietsparkeren bij Stations gezamenlijk invulling aan deze opgave.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren deur-tot-deur reistijd, verbeteren van het reisgemak en het verbeteren van de betrouwbaarheid.

Planning

  • 2011: projectbeslissing
  • 2015: start realisatie
  • 2016-2019: oplevering

Financiën

Taakstellend budget: € 9 mln. Artikel IF 13.03.01. Het rijk hevelde in MIRT 2017 € 19,5 mln (prijspeil 2016, exclusief btw) over naar de gemeente Amsterdam via de BDU.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013342013-2018
MIRT 2014352014-2018
MIRT 2015352015-2018
MIRT 2016352016-2019
MIRT 2017112016-2019
MIRT 2018112016-2019
MIRT 201992016-2019
Bron: MIRT Brontabel als csv (200 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil25
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20123
20133
20144
20155
2016764%
2017982%
Bron: MIRT Brontabel als csv (118 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De gemeente Amsterdam, NS en ProRail stemmen hun vooruitzichten voor de lange termijn af op basis van het gezamenlijk masterplan. In dit kader is gezocht naar een goede en betaalbare oplossing voor het stallingenprobleem op en om het station. In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van najaar 2013 is afgesproken dat het ministerie van IenM aan ProRail opdracht geeft om 3.000 plaatsen te realiseren in de twee inpandige fietsenstallingen in het stationsgebouw, te weten noordwest en zuidoost. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de realisatie van de overige 7.000 stallingsplaatsen van de eerste fase op locaties buiten het stationsgebouw.

Uitvoering

Er is een overeenkomst gesloten tussen rijk, stadsregio en gemeente voor de realisatie van 7000 fietsparkeerplekken. Het hiervoor gereserveerde budget is toegevoegd aan de BDU en het BTW-compensatiefonds. De nieuwe fietsenstalling vormt onderdeel van het project De Entree, waarvoor een integraal bouwcontract wordt aangegaan. De stalling wordt uiterlijk met de oplevering van het gehele project De Entree in 2023 geopend. De verwachting is dat dit eerder – in 2020 – het geval zal zijn. De gemeente Amsterdam verwacht eind 2018 te kunnen starten met de bouw van de stalling aan de Prins Hendrikkade als onderdeel van het project De Entree.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
OplossingXX
PlanningXX
FinanciënXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (179 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: Door optimalisatie van het ontwerp en de complexe fasering rond het tramemplacement bij de beoogde zuidweststalling is de start van de realisatie vertraagd naar 2014.

2015: De beoogde stalling aan de zuidwestzijde onder het westelijke deel van het stationsvoorplein is qua bouwfasering te complex gebleken. Om de realisatie te bespoedigen en risico’s beter te beheersen, is ProRail verantwoordelijk gemaakt voor de locaties in het stationsgebouw, en de gemeente Amsterdam voor de locaties daarbuiten.

2016: Er is vertraging opgetreden in de aanbesteding van de locaties in het stationsgebouw, onder meer door het monumentale karakter van het gebouw.

2017: Er is een overeenkomst gesloten tussen rijk, stadsregio en gemeente voor de realisatie van 7000 fietsparkeerplekken. Het hiervoor gereserveerde budget is toegevoegd aan de BDU en het BTW-compensatiefonds.

2018: De stalling aan de noordwestzijde is in 2016 geopend. De stalling aan de zuidoostzijde wordt in 2017 in gebruik genomen. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels het bouwcontract voor het project De Entree inclusief de fietsenstalling gegund.

2019: Per 1 januari 2018 is de subsidie definitief vastgesteld. De resterende werkzaamheden zijn inclusief bijbehorend budget ondergebracht bij het MIRT-project Nazorg gereedgekomen lijnen en halten. Het niet-benodigde budget onvoorzien (€ 2,3 miljoen) is overgeboekt naar de investeringsruimte (Artikelonderdeel IF 20.04).