Het project 'Afsluitdijk' verbetert de waterveiligheid van de Afsluitdijk en vergroot de watercapaciteit van het IJsselmeer.

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Waterveiligheid
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Bij de tweede Landelijke Rapportage Toetsing van de primaire waterkeringen (2006) is gebleken dat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor waterveiligheid. Daarnaast is vergroting van de waterafvoer­capaciteit nodig, omdat het steeds vaker en in sterkere mate onmogelijk wordt om het peil van het IJsselmeer voldoende te beheersen. Dit als gevolg van de stijgende zeespiegel en hogere piekafvoeren van de rivieren.

Het project Afsluitdijk garandeert tot ten minste 2050 de veiligheidseis van 1:10.000 per jaar (eerste stap van de aanpak tot 2100) en het kunnen handhaven van de huidige peildynamiek op het IJsselmeer.

Oplossing

De scope van het project bestaat uit:

  • het versterken van het dijklichaam volgens het principe van een overslagbestendige dijk, met een groene uitstraling (vegetatie);
  • het versterken van de bestaande spui- en schutsluizen Den Oever en Kornwerderzand;
  • het (gefaseerd) vergroten van de afvoer­capaciteit van het bestaande spuicomplex Den Oever.

Bijdrage aan oplossing beleidsdoelstelling

De versterking van de Afsluitdijk en de vergroting van de waterafvoercapaciteit dragen bij aan de bescherming tegen hoogwater.

Planning

2018: start realisatie

Voorzien wordt dat de Afsluitdijk in 2022 weer aan de normen voor waterveiligheid en doelen voor waterbeheer voldoet.

Financiën

Taakstellend budget: € 1.571 mln (inclusief bijdragen derden (€ 17 mln), Beheer en Onderhoud).

Voor projecten met een Design, Build, Finance & Maintain-contract (DBFM) wordt het budget ten tijde van de gunning opgehoogd vanuit de middelen voor beheer en onderhoud. Bij Afsluitdijk is dit gebeurd in MIRT 2019.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20168312022
MIRT 20178692022
MIRT 20189212022
MIRT 20191.5712022
Bron: MIRT Brontabel als csv (115 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil650
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)40
Brontabel als csv (80 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20120
20130
20140
20151
201651%
2017101%
Bron: MIRT Brontabel als csv (117 bytes)

Uitvoering

Rijkswaterstaat is begin 2012 gestart met de planuitwerking. De projectopdracht omvat het opleveren van een projectbeslissing en de voorbereiding van de realisatie. Het DBFM-contract is in 2018 gegund.

Politiek/bestuurlijk

In 2011 is met de Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk de voorkeursbeslissing vastgesteld voor de waterveiligheid. Het gaat om maat­regelen om de dijk en de kunstwerken op orde te brengen en er wordt ruimte geboden aan de ontwikkeling van regionale ambities voor duurzaamheid, natuur, recreatie en toerisme.

Tegelijkertijd hebben het rijk en de decentrale overheden in een bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over de samenwerking bij de realisatie van de regionale ambities. In augustus 2012 is de voorkeursbeslissing genomen voor het vergroten van de afvoer­capaciteit. In februari 2016 heeft de minister het definitief Rijksinpassingsplan gepubliceerd.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseX
OpgaveX
Oplossing
PlanningXX
FinanciënXXXX
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (183 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het project Afsluitdijk is overgegaan naar de plan­uitwerking en voorbereiding van de realisatiefase. Het budget is opgehoogd met € 20 mln voor regionale ambities.

2014: In augustus 2012 is de voorkeursbeslissing genomen inzake waterbeheer Afsluitdijk (voorheen project Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk). De projecten Afsluitdijk (waterveiligheid) en Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk (ESA, waterbeheer) worden als één project uitgevoerd.

2015: In 2014 zijn de projecten Versterking Afsluitdijk en Extra Spuicapaciteit in de begroting samengevoegd.

2016: Vanwege een actualisatie in de planning is de oplevering voorzien in 2022. Het budget voor het project Afsluitdijk is overgeheveld naar de realisatiefase.

2017: Het budget is met € 17 mln verhoogd met bijdragen door regionale partijen voor het realiseren van regionale ambities. Voor het vergroten van de verkeersveiligheid van de A7 en het aanleggen van verzorgingsplaatsen is budget (€ 19,5 mln) vanuit het Infrastructuurfonds beschikbaar gesteld. De voorbereiding van dit Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) kost meer tijd dan voorzien, waardoor de start van de aanbesteding later is dan voorzien. De oplevering blijft gepland in 2022.

2018: 2018: Het taakstellend budget is opgehoogd met kosten voor meerjarig onderhoud en financieringskosten van het project.