Toelichting op de project- en programmabladen

Een belangrijk onderdeel van het MIRT Overzicht zijn de project- en programmabladen. Hier leest u welke informatie deze pagina’s bevat en hoe zij zijn opgebouwd.

Project- en programmabladen

Per project of programma wordt in aanvulling op de departementale begrotingen projectinformatie gegeven. Per artikel is daarnaast voor de leesbaarheid de fase van besluitvorming inzichtelijk gemaakt. Een onderzoek heeft een paarse kleur, een verkenning heeft een geeloranje kleur, de planuitwerking een groene en de realisatie een rode kleur.

Inmiddels zijn er vijf gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s gestart. Onder deze bereikbaarheidsprogramma’s vallen meerdere MIRT projecten. Om dit in dit MIRT Overzicht inzichtelijk te maken, is in dit MIRT Overzicht gekozen om te starten met gebiedsgerichte programmabladen. Hierin wordt uitleg gegeven over het betreffende programma en worden de projecten binnen het gebiedsgerichte programma benoemd. Vervolgens wordt elk project binnen dit programma weergegeven op zelfstandige projectbladen in de volgorde Onderzoek, Verkenning, Planuitwerking en Realisatie. Daarna zijn de overige, niet programma gerelateerde projectbladen weergegeven in dezelfde volgorde.
Bovenstaande indeling is terug te zien voor de programma’s Metropoolregio Amsterdam en Metropoolregio Utrecht in Noord-West Nederland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in Zuid-West Nederland en SmartwayZ.NL in Zuid Nederland. Het programma Goederenvervoerscorridor Zuid Oost is terug te vinden bij de Nationale opgaven.

Indeling van de bladen

De projectbladen worden volgens vastgestelde paragrafen opgebouwd. De opbouw verschilt per projectfase.

MIRT Onderzoek

 • Aanleiding en doel
 • Planning
 • Betrokkenen
 • Tabel projecthistorie

MIRT verkenning

 • Opgave
 • Oplossing
 • Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling
 • Planning
 • Betrokkenen
 • Tabel projecthistorie

Planuitwerking

 • Opgave
 • Oplossing (inclusief eventuele inpassingmaatregelen)
 • Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling
 • Planning
 • Politiek/bestuurlijk
 • Financiën
  • inclusief tabel die budget en openstelling weergeeft vanaf MIRT Overzicht 2013
 • Tabel projecthistorie

Realisatie

 • Opgave
 • Oplossing (inclusief eventuele inpassingmaatregelen)
 • Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling
 • Planning
 • Politiek/bestuurlijk
 • Uitvoering
 • Financiën
  • inclusief tabel die budget en openstelling weergeeft vanaf MIRT Overzicht 2013
  • inclusief tabel die gerealiseerd budget weergeeft vanaf 2013. Nieuw dit jaar is dat ook het percentage gerealiseerd in de tabel wordt aangegeven (alleen voor 2016).
 • Tabel projecthistorie

Gebiedsgerichte Bereikbaarheidsprogramma’s

Dit jaar zijn vijf gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s gestart. In dit MIRT Overzicht is voor deze programma’s een programmablad opgenomen bij de nationale projecten. De programma’s kennen de volgende indeling:

 • Hoe en waarom van de programma-aanpak
  • Doelen en opgaven
 • Financiën
 • Planning
 • Projecten

Opgave

Beschrijving van de opgave: dit kan zowel een knelpunt of probleem als een (in de MIRT Gebiedsagenda opgenomen) opgave of kans zijn, of een combinatie van beide.

Oplossing

De gekozen oplossing of (mogelijke) oplossingen of onderzoeksvarianten voor het aangegeven knelpunt of probleem, of de wijze waarop er aan een opgave gewerkt wordt of een kans wordt benut.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Bij alle projecten in het MIRT Overzicht is de koppeling tussen project- en beleidsdoelstelling meer expliciet gelegd. Alle projecten geven via een extra onderdeel aan op welke wijze het desbetreffende project een bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsbegroting van IenW.

Planning

De planning van het project of programma, met aandacht voor de start van de realisatie en de openstelling. Bij MIRT Verkenningen wordt de planning van de verkenning weergegeven. Er is ook specifieke aandacht voor het Tracébesluit of de projectbeslissing. Bij sommige programma’s zijn deelprojecten uit het programma eerder opgeleverd. Deze mijlpalen worden dan ook onder dit kopje gemeld. Openstelling is de oplevering van alle projecten uit het programma. Bij brief van 13 februari 2013 (TK 33400 A, nr. 49) is aangegeven dat bij projecten een bandbreedte wordt gehanteerd voor openstelling danwel oplevering. Het MIRT Overzicht 2019 neemt voor projecten in voorbereiding dan ook een bandbreedte op. Dit geldt in ieder geval tot het moment dat het werk is gegund aan een aannemer. Bij de spoorprojecten is dat in deze begroting ook (wederom) toegepast. Voor programma’s bij spoor die diverse opleveringen kennen is de oplevering aangeduid als ‘divers’.

Tabel ontwikkeling planning en budget

Met ingang van het MIRT Overzicht 2017 is er op de planuitwerking- en realisatiebladen een tabel opgenomen die de ontwikkeling van planning en budget in de tijd weergeeft. Dit is een wens van de Tweede Kamer met als doel de kwaliteit van de informatievoorziening via de jaarverslagen en de begroting te verhogen.

In de tabel wordt zeven jaar terug gekeken, tenzij er in de tussentijd een overgang van MIRT-fase heeft plaatsgevonden of het project een kortere looptijd kent. Dan is het eerste MIRT Overzicht na deze faseovergang het startpunt, aangegeven als MIRT(jaar). Onder de tabel is het totale verschil in budget weergegeven. Een deel hiervan kan worden verklaard door IBOI (prijsindexatie van bruto overheidsinvesteringen, zoals die door IenW wordt gehanteerd). Overige budgetmutaties (hoger dan € 10 mln of meer dan 10%) zijn toegelicht bij wijzigingen in het verleden. Kleine verschillen zijn te verklaren als gevolg van afronding op hele miljoenen euro’s. Soms kunnen ook kleine wijzigingen zijn opgetreden.

Bij sommige projectbladen is er sprake van openstelling of oplevering van verschillende deelprojecten. In de tabel wordt bij ‘Openstelling’ of ‘Oplevering’ het jaar genoemd waarin het hele project is afgerond. Planning en afronding van deelprojecten komen onder het kopje ‘Planning’ op het MIRT-blad. Daarnaast wordt op de realisatiebladen informatie gegeven over de financiële voortgang van de projecten. De gegevens tot en met het jaar 2017 zijn bekend, en wordt er zeven jaar teruggekeken. De bedragen die genoemd zijn, zijn cumulatief, met uitzondering van de projecten waarbij gewerkt wordt met Design, Build, Finance and Maintain-contracten (DBFM) en subsidies. Daarnaast wordt sinds het MIRT Overzicht 2018 het percentage gerealiseerd budget ten opzichte van de laatste slotbepaling weergegeven. Deze percentages zijn alleen opgenomen voor 2018 en 2019.

Politiek/bestuurlijk

Onder dit kopje wordt informatie gegeven over de politieke en bestuurlijke afspraken en mijlpalen van de ministeries van IenW, EZK en BZK (of hun voorgangers) met de Tweede Kamer, decentrale overheden en/of andere partijen.

Uitvoering

Onder deze kop wordt de wijze waarop de uitvoering gedaan wordt beschreven. Daar waar relevant wordt ook aangegeven wie verantwoordelijk is voor het project en/of de uitvoering daarvan. Hier wordt, indien van toepassing, ook beschreven hoe de ‘markt’ betrokken wordt bij de projectontwikkeling. In de planuitwerkingsfase wordt met het instrument Publiek Private Comparator (PPC) bepaald of een vorm van publiekprivate samenwerking (PPS) meerwaarde heeft. Dan wordt voorgesorteerd op een bepaalde contractvorm: DBFM (Design, Build, Finance and Maintain), DBM (Design, Build and Maintain) of DB (Design and Build). Bij DBFM is de markt naast het ontwerp en de bouw ook verantwoordelijk voor de langjarige financiering en het onderhoud.

Financiën

Onder het kopje ‘financiën’ staat het (taakstellend) budget of de (taakstellende) rijksbijdrage. Als dat niet mogelijk is, wordt eventueel een reservering van rijksmiddelen of een raming van de (project)kosten gegeven. Het betreffende artikel uit het Infrastructuurfonds, het Deltafonds of Hoofdstuk XII staat hierbij aangegeven, of als dat van toepassing is bijdragen van de regio.

Programmabladen en financiën

Om meer duidelijkheid te geven over de inhoud van een aantal programma’s van IenW is voor diverse programma’s (niet zijnde de door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten) in dit MIRT Overzicht de inzichtelijkheid vergroot. Bij de programma’s en sommige projecten SmartwayZ.NL, A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), Beter Benutten, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), Schiphol-Amsterdam-Almere (OV-SAAL) en de Vervanging en Renovatieprogramma’s van het Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en Hoofdwatersysteem is een extra tabel opgenomen met informatie over de financiën, de voortgang en de effecten van onderdelen van de programma’s.

Projecthistorie en toelichting op de wijzigingen

Toelichting op de wijzigingen met betrekking tot eerdergenoemde punten die zich tussen het uitkomen van het vorige en het huidige MIRT Overzicht – dus in de periode september 2017 tot en met juli 2018 – hebben voorgedaan. Omdat het MIRT Overzicht als bijlage bij de Rijksbegroting het jaartal van die begroting draagt, worden de wijzigingen in dit MIRT Overzicht 2019 ten opzichte van het MIRT Overzicht 2018 vermeld onder 2019. Wijzigingen in de planning worden in elk geval opgenomen als er sprake is van een versnelling of vertraging van het project met meer dan één jaar ten opzichte van het vorige MIRT Overzicht. Er worden alleen wijzigingen van de laatste zeven jaar opgenomen.