Nieuw in MIRT Overzicht 2017

Het MIRT Overzicht is constant in beweging. Elk jaar proberen we het te verbeteren. Hieronder vindt u een weergave van de wijzigingen van dit jaar, ten opzichte van het MIRT Overzicht van vorig jaar.

Van MIRT Overzicht 2016 naar MIRT Overzicht 2017

Om sterker te benadrukken dat het MIRT meer is dan projecten en programma’s alleen is de naam vorig jaar veranderd in het MIRT Overzicht. Dit wordt dit jaar voortgezet. Het MIRT Overzicht van vorig jaar, MIRT Overzicht 2016, blijft beschikbaar via mirt2016.mirtoverzicht.nl.

Wijzigingen in app

Het MIRT Overzicht 2016 is uitgebracht als app, website en pdf op de website. Uit de evaluatie van het MIRT Overzicht van vorig jaar is gebleken dat de MIRT Overzicht 2016-app beduidend minder is gebruikt dan de website om het MIRT Overzicht te bekijken. Daarom is ervoor gekozen om voor het MIRT Overzicht 2017 te investeren in een nieuwe website die ook geschikt is voor tablet en mobiele telefoon, en om de app af te schaffen.

Wijzigingen in website

Om de website toegankelijker en overzichtelijker te maken, is gekozen voor een nieuw ontwerp dat aansluit bij andere websites van de Rijksoverheid. Bij het ontwikkelen van de website is rekening gehouden met toegankelijkheid voor iedereen en met het gebruik op mobiele apparaten. Het meest actuele MIRT Overzicht is vanaf nu te vinden via www.mirtoverzicht.nl. Ook de (toekomstige) oudere MIRT Overzichten zijn hier terug te vinden door middel van de archieffunctie. Voor de herkenbaarheid is ervoor gekozen om de indeling van de vernieuwde website veelal gelijk te houden aan die van de vorige website.

Verbeteringen informatievoorziening via de begrotingscyclus

In 2015 heeft de vaste Kamercommissie de leden mw. Visser en dhr. Hoogland als rapporteur aangewezen voor de begrotingscyclus. De rapporteurs hebben aan het ministerie van IenM diverse adviezen gegeven om de kwaliteit van de informatievoorziening via de jaarverslagen en de begroting te verhogen. In het voorliggende MIRT Overzicht (als bijstuk bij de begroting) is opvolging aan deze adviezen gegeven en een aantal andere verbeteringen doorgevoerd.

Verbetering 1

Bij de planuitwerking- en realisatieprojecten is informatie opgenomen waarmee de ontwikkeling van projecten door de tijd gevolgd kan worden. Het betreft hier informatie over zowel de ontwikkeling van de planning als het budget. In de tabellen wordt in principe vijf jaar (inclusief het huidige MIRT Overzicht) terug gekeken of vanaf het eerstvolgende jaar nadat er een voorkeursbesluit of een projectbesluit is genomen. Het verschil in budget kan deels worden verklaard door IBOI (prijsindexatie van bruto overheidsinvesteringen zoals die door IenM wordt gehanteerd). Daarom staat er bij de tabel hoeveel het verschil in budget is en welk onderdeel daarvan wordt verklaard door IBOI. Daarnaast kunnen verschillen in budget worden verklaard door afrondingen. In het MIRT Overzicht worden namelijk in principe bedragen afgerond op miljoenen, waardoor er bij het optellen van de bedragen verschillen kunnen ontstaan. Ook kunnen kleine wijzigingen zijn opgetreden die niet allemaal specifiek zijn toegelicht.  In het aankomende jaar wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de kwalitatieve toelichting op de verschillen in budget, planning en realisatie.

Verbetering 2 

Daarnaast zijn de projectbladen in het MIRT Overzicht waarop de realisatieprojecten staan aangevuld met informatie over de financiële voortgang van de projecten. De gegevens tot en met de begroting 2015 zijn bekend, ook wordt er 4 jaar teruggekeken. De bedragen die genoemd zijn, zijn cumulatief. De projecten waarbij gewerkt wordt met DBFM-contracten en subsidies zijn hier uitgesloten. Bij DBFM geldt dat de aanleg wordt gefinancierd door een privaat consortium. De betalingen vanuit het rijk worden gedaan gedurende de exploitatiefase op basis van geleverde prestaties.

Met deze wijzigingen wordt invulling gegeven aan de toezegging van de staatssecretaris van IenM van 23 oktober 2015 om het inzicht te vergroten in het historisch perspectief van de grote spoorprojecten waaronder de stationsverbouwingen (TK 29984, nr. 631) en de afspraak met de Algemene Rekenkamer om de informatie die voorheen beschikbaar was vanuit het webdossier in het vervolg vanuit IenM te publiceren. Ook wordt deze historische informatie nu gegeven voor vaarwegen- en wegenprojecten.

Verbetering 3

In het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek van 15 oktober 2015 heeft de Kamercommissie IenM de wens geuit om meer duidelijkheid te geven over de inhoud van de programma’s van het ministerie van IenM. De rapporteurs hebben deze wens nader gespecificeerd door te vragen om meer inzicht te geven in de financiën, voortgang en effecten van onderdelen van programma’s, zoals Beter Benutten. Voor diverse programma’s van het ministerie van IenM (niet zijnde de door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten) is daarom in dit MIRT Overzicht de inzichtelijkheid vergroot. Het gaat om de volgende programma’s: SmartwayZ.NL (programma bereikbaarheid Zuid-Nederland), Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), Beter Benutten, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), OV Schiphol-Amsterdam-Almere (OV-SAAL), nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Er is door het departement gekozen voor deze lijst omdat de programma’s aan één of meer van de volgende kenmerken voldoen: er is sprake van een substantiële financiële omvang van het totaal of de afzonderlijke onderdelen, een lange looptijd en/of er wordt separaat gestuurd op de diverse onderdelen.

Met betrekking tot de door de Tweede Kamer aangewezen grote projeten geldt dat de aanvullende informatievoorziening blijft lopen via de voortgangsrapportages. Bij de ronde van rapportages van de grote waterprojecten dit najaar zal hierbij op advies van de rapporteurs in de aanbiedingsbrief kwalitatief expliciet worden gemaakt welke informatie nieuw is ten opzichte van voorgaande rapportages. Mocht deze werkwijze bevallen dan kan in overleg met de rapporteurs gekeken worden of deze naar meer domeinen of rapportages uitgebreid kan worden.

Het traject met de rapporteurs is meerjarig van aard. In overleg met de rapporteurs wordt in het aankomende jaar verder gewerkt. In dit jaar wordt in ieder geval onderzocht of in het MIRT Overzicht 2018 een financiële eindverantwoording kan worden geïntroduceerd voor de opgeleverde projecten in lijn met de aanbevelingen van Algemene Rekenkamer op dat vlak en of op de projectbladen de koppeling tussen project- en beleidsdoelstellingen meer expliciet gelegd kan worden.

Andere vormgeving pdf

De pdf van het MIRT Overzicht, die te downloaden is via de website, is dit jaar vernieuwd. De pagina-indeling is veranderd naar liggend, omdat dit voor het lezen vanaf beeldscherm prettiger is. Bovendien is de pdf aanklikbaar geworden, dit verbetert de navigatie binnen de pdf.
De vertrouwde elementen op de project- en programmabladen zijn nog herkenbaar: de kaarten, de tabel met de wijzigingen en de tekst. Bovendien zijn er nog altijd paginanummers in de pdf opgenomen.

Samenvoeging en naamgeving MIRT-gebieden

In 2015 is het aantal MIRT-regio’s teruggebracht van zeven naar vijf. Dit is vorig jaar in het MIRT Overzicht al deels gewijzigd. Nu zijn ook de gebiedskaarten aan de nieuwe regio’s aangepast. De samengevoegde regio’s hebben echter nog geen gezamenlijke MIRT Gebiedsagenda en daarom zijn de gebiedsteksten van de oude regio’s binnen Zuid en Zuidwest samengevoegd.