Over het MIRT Overzicht 2018

Geen MIRT Overzicht is hetzelfde. Ieder jaar werken we aan de kwaliteit en de volledigheid van de informatie. In dit hoofdstuk lichten we wijzigingen ten opzicht van het MIRT Overzicht 2017 toe. Daarnaast geven we een overzicht van afgeronde en nieuwe projecten en programma’s en van de fasewisselingen.

Verbeteringen informatievoorziening via de begrotingscyclus

In 2015 heeft de vaste Kamercommissie voor IenM de leden mevrouw Visser en de heer Hoogland als rapporteur aangewezen voor de begrotingscyclus. De rapporteurs hebben aan het ministerie van IenM adviezen gegeven om de kwaliteit van de informatievoorziening via de jaarverslagen, begroting en het MIRT Overzicht te verbeteren. Deze adviezen hebben geleid tot de volgende verbeteringen in het MIRT Overzicht 2017:

 1. Bij de projecten in de planuitwerkings- en de realisatiefase wordt via een tabel inzicht gegeven in de ontwikkeling van de planning en het budget.
 2. Bij projecten in de realisatiefase wordt via een tabel de voortgang van de realisatie zichtbaar.
 3. Diverse programma’s van IenM geven aanvullende informatie over de financiën, de voortgang, de budgetflexibiliteit en de scope van de onderdelen.

In het MIRT Overzicht 2018 wordt invulling gegeven aan de resterende adviezen van de rapporteurs.

Koppeling project- en beleidsdoelstelling

Bij alle projecten in het MIRT Overzicht is de koppeling tussen project- en beleidsdoelstelling meer expliciet gelegd. Alle projecten geven via een extra onderdeel aan op welke wijze het desbetreffende project een bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsbegroting van IenM.

Groei tabellen ontwikkeling planning en budget

Zoals aangekondigd in de begroting 2017 is onderzocht of in het MIRT Overzicht 2018 een financiële eindverantwoording kan worden geïntroduceerd voor opgeleverde projecten. Dit is in lijn met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer op dat vlak. Uitkomst van dit onderzoek is dat de tabel ‘Ontwikkelingen planning en budget’, die vanaf het MIRT Overzicht 2017 is opgenomen, bij alle projecten in de planuitwerkings- en realisatiefase vanaf het MIRT Overzicht 2018 jaarlijks met een jaar zal worden uitgebreid. Op deze wijze wordt geleidelijk het overzicht uitgebreid en ontstaat op termijn voor alle projecten het door de Algemene Rekenkamer aanbevolen totaaloverzicht van de ontwikkelingen in de planning en het budget.

Percentage gerealiseerd

Bij alle projecten in de realisatiefase is de voortgang van de realisatie inzichtelijk gemaakt door in de tabel ‘Gerealiseerd budget’ het gerealiseerde budget uit te drukken als percentage van het totale budget stand Slotwet 2016.

Rijksmiddelen per ministerie

In het onderdeel ‘Financiën’ van het MIRT Overzicht 2018 is aanvullend inzicht verschaft in de rijksmiddelen die per ministerie beschikbaar zijn gesteld voor opgaven in het ruimtelijk domein.

Nieuwsberichten

De afgelopen jaren zijn op de website van het MIRT Overzicht (www.mirtoverzicht.nl) nieuwsartikelen gepubliceerd. Naar blijkt worden deze nieuwsartikelen nauwelijks bezocht. Dit lijkt logisch, omdat het MIRT Overzicht een statisch document is dat als bijlage van de begroting dient. Gekozen is deze nieuwsartikelen niet meer te plaatsen op de website van het MIRT Overzicht. Momenteel wordt erover nagedacht waar nieuwswaardigheden rond het MIRT beter tot hun recht komen.

MIRT-projecten en -programma’s: stand van zaken

Dit jaar zijn er elf projecten gerealiseerd, namelijk:

 • A9 Omlegging Badhoevedorp
 • A50 Ewijk-Valburg
 • A2 Passage Maastricht
 • A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop
 • N50 Ens-Emmeloord
 • Breda Centraal
 • Cameratoezicht op stations
 • PHS Doorstroomstation Utrecht
 • Vaarweg Meppel - Ramspol (Keersluis Zwartsluis)
 • Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen in de Rijn-Scheldeverbinding
 • Subsidieprogramma Zeehaven Innovatie Project voor duurzaamheid

De foto’s van de gerealiseerde projecten zijn te vinden op de pagina ‘Gerealiseerde projecten’.


Tussen 1 september 2016 en 1 september 2017 zijn er zes MIRT Onderzoeken afgerond, namelijk:

 • Alblasserwaard - Vijfheerenlanden
 • Stimuleren Verstedelijking Zuidelijke Randstad
 • Arnhem-Nijmegen
 • Greenports en de samenwerking met mainports
 • Integrale veiligheid Oosterschelde

 • Corridor Oost (goederenvervoer)

Deze zes MIRT Onderzoeken zijn dit jaar voor de laatste keer opgenomen in het MIRT Overzicht.

Het project Ruimtelijk mobiliteitspakket Maastricht-Noord is uit het MIRT Overzicht gehaald. Het project betrof gebiedsontwikkeling en regionale/lokale infrastructuur voor de verbetering van de Maaskruisende bereikbaarheid. De rijksbijdrage van €60 mln die in het convenant Bereikbaarheidsimpuls Limburg is overeengekomen, is sinds dit jaar via de Brede Doeluitkering (BDU) volledig uitgekeerd. De gemeente Maastricht is verantwoordelijk voor dit project.

De spoorprojecten Bilthoven, spoorwegovergang Soestdijkseweg, ERTMS Pilot Amsterdam-Utrecht/ERTMS expertisecentrum en Randstadrail fase 1 hadden in een eerder MIRT Overzicht toegevoegd moeten worden aan de lijst met gerealiseerde projecten. Dit is niet gebeurd, omdat gerealiseerde spoorprojecten in voorgaande MIRT Overzichten volgens een andere systematiek vastgesteld werden. Dit is inmiddels gelijkgetrokken met de ander modaliteiten. De projecten zijn toegevoegd aan de projectenkaart die de gerealiseerde projecten weergeeft.

Het project Bypass Irenesluizen valt onder het programma Deltaplan Zoetwater. Daarom is voor dit project geen apart projectblad meer in het MIRT Overzicht opgenomen.

De volgende projecten hebben een fasewisseling ondergaan:

 • Landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport (verkenning)
 • Integrale Verkenning Ravenstein-Lith (verkenning)
 • Integrale verkenning Meer Maas Meer Venlo (verkenning)
 • A4 Passage Den Haag (planuitwerking)
 • Den Haag CS, perronsporen 11 en 12 (planuitwerking)
 • A16 Rotterdam (realisatie)
 • Ombouw Amstelveenlijn (hoogwaardige tramverbinding) (realisatie)
 • Calandbrug (Theemswegtrace) (realisatie)
 • Legger Vlieland en Terschelling (realisatie)
 • Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (realisatie)
 • IJsseldelta fase 2 (planuitwerking en realisatie)
 • A1 Apeldoorn - Azelo (realisatie)

Bij de Ring Utrecht en de ViA15 is de planuitwerking afgerond met het vaststellen van het TB. Na het uitvoeringsbesluit zullen de MIRT-bladen van fase worden gewisseld naar de realisatie-fase.

De volgende dertien projecten zijn nieuw opgenomen in het MIRT Overzicht:

 • Corridor Rotterdam-Antwerpen (CRA)
 • Lob van Gennep
 • Maasoeverpark
 • A67 / A73 knooppunt Zaarderheiken
 • SmartwayZ.nl: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
 • Multimodale knoop Schiphol
 • MIRT verkenning Oeffelt
 • Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
 • Programma Booggeluid
 • Programma suïcidepreventie en afhandeling
 • PHS Ede
 • Programma ATB-Vv
 • Wielingen