Gebieden in Noord-Nederland met concentratie van opgaven van nationaal belang

Op deze pagina vindt u informatie over de gebieden in Noord-Nederland met een concentratie van opgaven van nationaal belang.

Energyport

Energyport (Noord-)Nederland is het energieknooppunt van Noordwest-Europa. Dankzij de aanwezige energie-infrastructuur, de kennispositie en de ruimtelijke kenmerken kan Noord-Nederland deze rol vervullen.

Een groot aantal kabels en (buis)leidingen van elektriciteit, gas, telecom en data landt aan in de Eemshaven en vertakt zich naar de rest van Nederland en Europa. De Eemshaven heeft een rol als logistiek knooppunt voor offshore windenergie.

Energyport is goed op weg om samen met Niedersachsen het kenniscentrum voor energievoorziening en -transitie te vormen (European Region of Excellence in Energy). De ligging aan zee, de geologie en de aanwezige ruimte bieden (experimenteer)mogelijkheden voor energie-innovatie.

Het rijk draagt bij aan het versterken van Energyport door onder andere het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (Noord-West 380 kV-verbinding).

Waddenzee

De Waddenzee is door UNESCO aangewezen als natuurlijk erfgoed en is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk en het Nationaal Natuurnetwerk. Economisch is de Waddenzee van betekenis voor recreatie, scheepvaart, visserij en delfstoffenwinning.

De hoofdopgave is het waarborgen van een duurzaam en veilig water- en ecosysteem, in samenhang met de ontwikkeling van economische functies. De waterkwaliteit in de Waddenzee heeft bijzondere aandacht via het project Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans.

Gaswinningsgebied

De problematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning is omvangrijk. Inwoners van het aardbevingsgebied kampen met veel schade aan huizen én immateriële schade (stress, onveilig gevoel, onzekere toekomst). Het gebied staat een zeer omvangrijke versterkingsoperatie te wachten. Huizen worden versterkt zodat mensen levend hun huis kunnen verlaten bij een grote aardbeving. Er heerst sterk wantrouwen. Veel inwoners proberen hun recht te halen bij de arbiter bodembeweging (voorheen arbiter Aardbevingsschade) en bij de rechter.

De regionale overheden zetten zich hard in om te werken aan het herstel van vertrouwen van de inwoners. Op basis van het bestuursakkoord Vertrouwen in herstel en herstel van vertrouwen (17 januari 2014) zijn al veel acties in gang gezet, onder andere ter verbetering van de leefbaarheid. De bijzondere problematiek in het gebied, waarbij veiligheid en andere publieke belangen in het geding zijn en waarbij veel publieke en private partijen betrokken zijn, vraagt om een specifieke en integrale aanpak. Daarom is in aanvulling op het bestuursakkoord van 9 februari 2015 gekozen voor publieke regie door een Nationaal Coördinator Groningen.

Hans Alders is op 1 juni 2015 gestart als Nationaal Coördinator. Hij geeft vorm en inhoud aan de uitvoering van het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. Het betreft een langjarig programma dat bevat alle maatregelen en voorzieningen bevat om de opgaven in Groningen aan te pakken. Het aanpakken van de veiligheid in het gebied biedt kansen om de leefbaarheid, de economie en de duurzaamheid van het gebied te vergroten. Groningen moet een nieuw economisch perspectief worden geboden door voorloper te worden op de thema’s energietransitie, slimme mobiliteit en het wonen van de toekomst. Hiervoor beschikken de partijen in Groningen over de benodigde kennis en kunde.

Noord-Nederland als living lab-regio: de achtertuin als proeftuin

In Noord-Nederland wordt de ruimte en kennis benut om de vertaalslag te maken van kennis naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Noorderruimte fungeert daarin letterlijk als proeftuin voor toepassing van nieuwe producten, concepten en diensten.

In deze living lab-regio worden oplossingen niet alleen bedacht en ontwikkeld, maar worden ze ook door bedrijven toegepast en getest in een reële omgeving met gebruikers. Door deze manier van testen en verbeteren ontstaan producten en diensten die kunnen worden vermarkt en geëxporteerd naar de rest van Europa en verder. Zo dragen living labs bij aan de groei van de concurrentiekracht van Nederland.

Noord-Nederland kent op dit moment een groot aantal proeftuinen waarin kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken zoals energievoorziening, voedselproductie en een schone, veilige watervoorziening, biobased economie en groene chemie en bevolkingsdaling.