Meer over het MIRT

Over MIRT

Met het MIRT Overzicht wordt inzicht gegeven in de achtergrond, de stand van zaken en de planning van de fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s die zijn opgenomen in de begroting van IenW (Infrastructuurfonds en Deltafonds).

In het MIRT Overzicht zijn investeringsprojecten en -programma’s opgenomen waar sprake is van een fysiek ruimtelijke ingreep en waar het Rijk direct financieel bij betrokken is. Dit kan (gedeeltelijke) financiering en aanleg betreffen, maar ook een subsidiëring van projecten of programma’s van decentrale overheden.

Daarnaast wordt inzicht gegeven in de visie van de overheden op de verschillende MIRT-gebieden en de ambities en prioritaire opgaven per MIRT-regio. Bovendien geeft het Overzicht ook inzicht in wat er qua brede opgaven speelt in elk MIRT-gebied. Hierdoor is dit overzicht bruikbaar als naslagwerk voor de voortgang en stand van zaken van de projecten en programma’s.

Het Leerplatform MIRT

Het Leerplatform MIRT is een netwerk van en voor mensen die betrokken zijn bij MIRT-projecten. Professionals die vanuit Rijk en regio werken aan MIRT-projecten en programma’s, met een accent op de projectleiders en kwartiermakers/programmaleiders van de MIRT-projecten en -programma’s.

Het doel van het platform is kennisuitwisseling bevorderen, best practices delen, inspiratie bieden en signalen over de MIRT-werkwijze teruggeven aan beleid. De kernwaarden van het MIRT staan hierbij centraal: met een brede blik werken vanuit opgaven, samenwerken met de partners, maatwerk bieden, adaptief en duurzaam. We werken daarbij samen met andere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Waar van toepassing worden andere, nieuwe stakeholders, zoals private partijen betrokken.

Het Leerplatform MIRT organiseert onder andere ontmoetingen, trainingen, kennisbijeenkomsten en workshops. Daarnaast verspreidt het kennis en ervaringen via haar website. Meer weten? Bekijk de website.