Nadere uitwerking rivierengebied (NURG)

Het aankopen van landbouwgronden in uiterwaarden en die inrichten als natuur draagt bij aan de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland. Het beheer is in handen van natuurbeherende instanties. Natuurontwikkeling is gekoppeld aan veiligheid in het rivierengebied. Acht zogenoemde Autonome Ontwikkelingsprojecten (AO-projecten) dragen bij aan de waterveiligheidsdoelstellingen van de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier.