Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Het MJPO is het programma voor het oplossen van versnippering die wordt veroorzaakt door bestaande rijksinfrastructuur. Oplossende maatregelen bestaan onder meer uit ecoducten, faunatunnels of diervriendelijke oevers. Hiervoor wordt een gebiedsgerichte benadering gehanteerd waarbij samenwerking met provincies, uitvoerende diensten en terreinbeheerders centraal staat. In het MJPO zijn per provincie alle ontsnipperingsknelpunten opgenomen die een belangrijke belemmering vormen voor de realisering van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Aanvullend onderdeel van het programma zijn de in 2014 afgesproken extra maatregelen ter bescherming van de otter. Het doel was dat in 2018 de belangrijkste barrières voor het NNN, veroorzaakt door rijkswegen, spoorwegen en rijkswaterwegen, waren opgeheven.

Een medewerker over het project: ‘’Bijzonder aan het project was dat vooraf een helder beeld bestond van de knelpunten, van hoe die aan te pakken en wat dat ongeveer zou moeten kosten. En uiteindelijk is dat – in ieder geval voor het IenW-deel ervan – zo uitgekomen.”